Homilie - 2020. 04. 11. - Bílá Sobota

  • Posted on: 30 April 2020
  • By: P. Antonio

Po smutku, přicházela radost; po bouře, přicházelo ticho; po nepřítomnosti, přítomnost; po smrti, zmrtvýchvstání. To se stalo v Jeruzalémě více než 2.000 let zpátky. A my jsme tady, v nějakém malém pražském kostelíčku.

Boží všemohoucnost zpřítomňuje Jeruzalémské událostí. Nejsou podstatné rozdíly mezi tím, co se dělo v Jeruzalémě a co se děje teď v Praze – Michli. Podstata je stejná, způsob je jiný; věc je stejná, podoba je jiná. Držme si podstatě a věci, zachovejme způsob a podobu.

Kristus trpěl, zemřel, byl pochován, vstal z mrtvých. Kristus je Ježíš Nazaretský. Ale On chtěl a učinil, že ten, kdo věří v Něho, dostane takovou milost, že je připojen k Němu, totiž k Jeho božskosti a lidskosti poutem, který spočívá v tom, že On se zasnoubí s námi a my s Ním. Říkáme tomu „nová smlouva“, protože ta stará byla obrazem této nové. A tak, už můžeme říci, že i ty jsi trpěl, zemřel, byl jsi pochován a vzkříšen s Ním.

Při této mši, jednomu našemu bratrovi se dostane tato milost. Radujme se s ním a s jeho rodinou. Nemohli přijít všichni, kvůli koronaviru. Ani z farnosti; jenom malá její část je tady. Neříkám, že to nevadí, ale říkám, že i to je v rukou Božích, a že Bůh ví proč. My třeba říkáme: „no, to je kvůli koronaviru“. Koronavirus však je jenom okolnost, držena Boží prozřetelností.

Křtem začíná životní etapa na tomto světě, která končí smrtí našeho těla. Etapy ohraničeny tělesnou smrtí, etapa pozemská a etapa nebeská, nejsou zavřené jedné k druhé. Tento život tady je otevřený k tomuto životu tam, a ten život tam je otevřený k tomuto životu tady. Proto říká sv. Pavel: když jste vzkříšeni s Kristem, myslete na věci shůry. Proto křesťané nazýváme smrti „spánek“. Křtem umíráme k sobeckému způsobu života a narodíme se k nebeskému způsobu, kde neexistuje sobectví.

Biřmování pak je pomazání Ducha Svatého. Člověk, který je pomazán Duchem Svatým voní Kristovou vůní lásky, láskou do krajnosti. Jeho duch a celá jeho osoba i duše i tělo vyzařují Kristovou přítomnost, i při zkouškách a v čase utrpení, jaký může být tento čas, který teď prožíváme, abychom křesťane dálí krásné svědectví před lidmi, a lidé uvěřili v Boha i v Krista.

Michale, to je úkol tobě svěřen tvým a naším Otcem nebeským: dávat svědectví, že On je náš Otec a my se chceme chovat, jak se On chová. Křest a Biřmování jsou chvíli, při které bude tobě vtištěn Ježíšův ideál: „Buďte dokonalí, jak je dokonalý váš Otec nebeský“ (Mt 5,48). Buď věrný této milosti; málo lidí ji má od začátku dějin.

Rubrika: