Archiv kategorií: habrovka 80

“… a ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb.” (Marek 6:43) Záhy Krčský kostelní spolek zahajuje svoji činnost pořádáním filmových a divadelních představení a dobročinných bazarů a přednášek. Byl vydán jeden tisíc kusů propagační brožury nákladem prof. Jeřábka. V ochotnické divadelní činnosti se angažují také děti a mládež. V zápisu z výroční členské schůze kostelního spolku z 15. února 1938 se dočteme „V prosinci přihlásila se ku práci naše odrostlejší mládež a členstvo Jednoty Orla v Krči. Za řízení člena našeho spolku pana Antonína Kubýho sehrála 26. prosince 1937 v sále hotelu Klimeš za velmi pěkné účasti divadelní představení Vánoční zázrak. Finanční úspěch tohoto…

Číst více

“Šel jsem tam na Boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium …” (Galatským 2:2) Kdo byl první zakládající člen a čestný předseda, apoštol pražské periferie prof. ThDr. PhDr. František Krus SJ?  Narodil se 28. 6. 1871 v Dobré u Frýdku. Gymnázium vystudoval v Těšíně a po maturitě odešel na filozofická a teologická studia, nejprve do Vratislavi, a zakrátko na Gregoriánskou univerzitu v Římě. Do rakouské provincie SJ vstoupil dne 24. října 1900 ve sv. Ondřeji (St. Andrä) v Korutanech. Po noviciátě působil v kněžském semináři v Celovci. V roce 1905 se habilitoval pro pedagogiku…

Číst více

Pátek 3. 12.  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha … (Jan 1:1) Přečtěme si krátký citát ze zápisu zahajovací schůze: Vše pro slávu Boží a naše posvěcení: Zápis o první ustavující valné schůzi spolku pro vystavění a udržování římsko-katolického kostela v Praze 14 – Dolní Krči. Konala se dne 22. září 1935 o 3.hod. odpolední v Krči v restauraci „Na Krásné Vyhlídce“. Schůzi zahájil předseda přípravného výboru p. Vlasák. Uvítal přítomné, a pak přečetl stanovy spolku, schválené Zemskou politickou správou. Stanovy byly přítomnými jednomyslně schváleny. Po přečtení stanov ujal se slova pečlivý duchovní správce pražské periferie vld. pan Dr. František…

Číst více

5. Čtvrtek 2. 12.  “Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů …” (Izajáš 8:18) V roce 1929, po třech letech usilovné, a mnohdy se zdálo, že marné práce, byl ve vile čp. 300 a jejím sousedním domku čp. 324 na nároží ulic U krčské vodárny II. a U dětského útulku zprovozněn Dětský útulek sv. Terezičky. I z názvu ulice je patrné, že zdejší zařízení nebylo pro obec bezvýznamnou záležitostí (dnes křižovatka ulic U krčské vodárny a Pecharova).  V jedné vilce byla duchovní správa i s kaplí sv. Terezie pro cca 30 osob. Ta byla…

Číst více

1. 12. 2021 “…i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno.” (Nehemjáš 1:9) Profesor a kněz František Krus viděl, že je v Praze třeba pomoci, a proto se po skončení akademického roku 1918/19 rozloučil se svým významným působištěm, univerzitou v Innsbrucku. Dle katalogu rakouské provincie Tovaryšstva Ježíšova byl pracovní úvazek P. Kruse v Innsbrucku na rok 1912 charakterizován takto: „profesor katechetiky, pedagogiky, homiletiky, a od roku 1916 ještě pastorální teologie, sociologie a examinátor jezuitských bohoslovců, pomocník redaktora „Zeitschrift für Katholische Theolog“, a spisovatel.“ V roce…

Číst více

 Řekl jim: “Vy jim dejte najíst!” Oni řekli: “Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby.” (Lukáš 9:13) Sociální poměry se v důsledku světové války a následné hospodářské krize značně zhoršily. Nově vzniklý stát měl několik zásadních problémů. Vedle nedostatku potravin a základních životních potřeb to byl vleklý problém bytový. V obcích pražské periferie, v místech významného nárůstu počtu chudých obyvatel, vznikají „kolonky“. Někteří z nás ještě pamatují soubory malých domků, kde podlaha byla udusaná zem a obytný prostor 1 až 3,5m na jednoho obyvatele.   Možná to nejsou informace dost pozitivní, ale každopádně jsou to skutečnosti, pro něž na pražskou periferii, zejména do…

Číst více

Den se začal nachylovat. Přistoupilo k němu těch Dvanáct a řekli mu: “Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a statků opatřit si nocleh a nalézt potravu.” (Lukáš 9:12) Krč, malá vesnice jižně od Prahy má od počátku 17. století, doby, kdy si dolnokrčskou tvrz upravili jako letní sídlo obutí karmelitáni od sv. Havla, postaráno o duchovní péči a je zde od té doby kontinuita liturgického prostoru.  Přenesme se do poloviny 19. století, kdy je zde k dispozici dolnokrčská kaple sv. Anny a v obci žije 581 obyvatel (z toho 1 rodina židovského vyznání a dvě protestantské). V roce 1890 je v Krči…

Číst více

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. (Žalm 127) Stojíme před kostelem sv. Františka a možná si někdo řekne „malý, dřevěný, chudý, bezvýznamný.“ Nebo je to zázrak? Kostel postavený za situace takovému podniku velmi nepříznivé, za druhé světové války, v době zákazu výstavby novostaveb, nedostatku materiálu i pracovní síly.  Bez povolení ze správy kontingentu nebylo možné nakupovat stavební materiál, a přesto byly základy hotovy dříve, než bylo příslušné povolení vydáno. Stavělo se v době platnosti stanného práva (vyhlášeného Reinhardem Heydrichem). Stavělo se v době války, která se dotýkala jak obce, tak jejich obyvatel. Byla zde rodina, na…

Číst více

28/28