Modlitba Taizé 6. 9. 2023

Modlitba Taizé 6. 9. 2023

Každý měsíc kromě letních prázdnin, zpravidla první středu v měsíci, od cca 20:00 hodin.
U každé písně je link na možný nácvik, zkuste si to.

TAIZÉ HABROVKA 6. ZÁŘÍ 2023

96 Alleluia (Link)

z ŽALMU 96 (Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha; Korejs)

ČTENÍ (Dt 30,11-14))

46 In te confido (Ježíši Kriste, v tebe doufám) (Link)

TICHÉ ROZJÍMÁNÍ

PROSBY
90 Kyrie eleison 20 (2x)
* Prosíme tě, Bože, za mír na celém světě a za svobodu všech lidí. 90 Kyrie eleison 20.
* Prosíme tě za církevní představitele, aby neúnavně hledali viditelnou jednotu křesťanů. 90 Kyrie eleison 20.
* Prosíme tě za bezúhonnost v politickém životě a za spravedlnost ve společnosti. 90 Kyrie eleison 20.
* Prosíme tě, Bože, za ty, kdo si těžce vydělávají na svůj každodenní chléb. 90 Kyrie eleison 20.
* Prosíme tě za ty, kdo jsou bez práce a bez prostředků. 90 Kyrie eleison 20.
* Prosíme tě za ty, kdo nemají rodinu a jsou bez domova. 90 Kyrie eleison 20.
* Prosíme tě za ty, kdo trpí samotou a opuštěností. 90 Kyrie eleison 20.
* Prosíme tě, Bože, za utiskované a pronásledované. 90 Kyrie eleison 20.
* Prosíme tě za všechny, kdo zasvětili svůj život službě chudým, cizincům a osamělým. 90 Kyrie eleison 20.
* ad libitum (zpíváme 90 Kyrie eleison 20, na konci 2x)

MODLITBA PÁNĚ
98 Bogorodice dievo 1 (Link)

MODLITBA
Bože živý, jakkoli ubohá je naše modlitba, obracíme se k tobě s důvěrou. A tvá láska si k nám nachází cestu i uprostřed našich váhání a pochybností. Požehnej nás, Bože živý, ty, který naši minulost ukrýváš do Kristova srdce. Ty se staráš o naši budoucnost. Amen.

149 Ô toi, l´au-delà de tout (Ty, který jsi nade vším, kdo tě může chápat? Všechno, co žije, tě oslavuje a touží po tobě) (Link)
14 Tui amoris ignem (přijď, Duchu svatý, zapal oheň své lásky)(Link)
32 Jen Bůh mé duši dává spásu a mír (Link)
33 Nunc dimitis (Nyní, Pane, propouštíš svého služebníka v pokoji) (Link)
Simeonův chvalozpěv