Archiv kategorií: synoda

galleon ship photo under the cloudy sky

Zveme kohokoliv, farníky i nefarníky, všechny, kdo chtějí přijít a vyjádřit se a jsou ochotni i naslouchat druhým. Synodní setkání v sobotu 11. 12. 2021 v sálu na Habrovce se bude zabývat dvěma tématy: 2. Naslouchání: jak a komu (nejen) v církvi nasloucháme? (od 10 do 12 hodin, poté společný oběd)a3. Ujmout se slova: dokážeme mluvit odvážně, otevřeně a odpovědně? (od 13 do 15 hodin, poté společné slavení eucharistie v sálu) Jak to bude vypadat, se dozvíte z připravených materiálů ZDE – tři krátké texty (2. Pozvání a témata, 3. Struktura setkání popř. 4. Rizika).

Synoda21 – 2. a 3. téma – podrobné podněty Téma 2 – Naslouchání Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků.  Co usnadňuje nebo zatěžuje naše naslouchání jeden druhému? Jsme ochotni naslouchat těm, kteří mají na vývoj církve diametrálně odlišné názory? Jak do našeho naslouchání promítáme naši zkušenost (dobrou nebo špatnou) s těmi co mluví? Bereme odlišný názor, kritiku a zpětnou vazbu automaticky jako vyjádření nedůvěry, nelásky či dokonce jako urážku? Proč? (Když nám v dětství rodiče vytkli, že něco děláme špatně, znamenalo to automaticky, že nás nemají rádi?). Není právě zpětná vazba vyjádřením, že…

Číst více

Synoda/synodalita = společná cesta (myšleno v církvi) – jít společně – být společně – rozhodovat společně. Cílem je společenství svéprávných a rovnoprávných. Dělicí čára není jen často zmiňovaná mezi kněžími a laiky (lépe řečeno: mezi svěcenými a nesvěcenými) – ale také mezi aktivními a pasivními farníky, mezi farníky „vymetači akcí“ a farníky „rychle z kostela domů“. Synodalita má být způsobem bytí církve do budoucna – synoda, která začala, nemá být jednorázovou záležitostí, ale má ve farnostech a církvi nastartovat procesy pro synodální život církve v dalších stoletích. Výstupem nemá být závěr, ale proces, který dál pokračuje i po skončení diecézní (farní) fáze, která…

Číst více

Drahé sestry a drazí bratři! Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 – 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v…

Číst více

Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“ a používá se také jako název pro různá církevní shromáždění. Církev a papež František chce nastartovat trvalý světový proces vzájemného setkávání, naslouchání, rozlišování a společného rozhodování všech pokřtěných, všech členů církve – ordinovaných i neordinovaných služebníků. Tedy už nás na úrovni farnosti. Výsledkem nemá být především soupis „mouder“, ale ta (naše, synodální) činnost jako taková.

Plné znění homilie papeže Františka při zahajovací mši synody 10. října 2021, Bazilika sv. Petra ve Vatikánu: Jeden bohatý muž jde Ježíši naproti, když „se vydával na cestu“ (Mk 10,17). Evangelia nám mnohokrát představují Ježíše „na cestě“, jak kráčí po boku člověka a naslouchá otázkám, které přebývají v jeho srdci a hýbou jím. Tak nám zjevuje, že Bůh nepřebývá v nějakých aseptických a klidných místech, daleko od reality, ale kráčí s námi a oslovuje nás, ať jsme kdekoli, na někdy hrbolatých cestách života. A dnes, když zahajujeme tuto synodální cestu, začněme tím, že se budeme ptát sami sebe – papeže,…

Číst více

Zhruba týden před setkáním zaslat téma a strukturu setkání(Je možné se na něj tak naladit, abychom věděli, co se na setkání bude dít) Úvodní modlitba s prosbou o dar rozumět, modlitba k Duchu svatému, nebo podobně. Čtení a rozjímání vybraného úryvku z Písma(úryvek si lze libovolně vybrat, nebo převzít z neděle, nebo z daného dne, soustředit se a říct si, co nám Písmo ukazuje ve světle tématu, co nás učí, co nás oslovilo – pouze v případě malého počtu účastníků).  max. 10 min Píseň Zopakování smyslu synody, pravidel a struktury naslouchání (naladění se na proces) První kolečko – sdílení, co…

Číst více

Synodální setkání nese i svá rizika, zde je pár upozornění: – Bude se vám chtít jen tak si o tématu popovídat, ale zde by moderátor měl být laskavý (aby někoho nezakřikl), ale i  pevný, aby sezení nerozbředlo a nerozkecalo se. – Ticho je zde důležité, něco zde má růst a zrát. Někdo může v tichu panikařit,  myšlenky jej napadají v rojích, zapomenuté a nesplněmé úkoly pronásledují, soustředěnost  (usebranost) se rozebíhá a mizí.Berme myšlenky a nápady jako auta, která jedou, zastavují u nás, nebráníme se jim, nezaháníme je, nebojujeme s nimi, ale nenasedáme do nich i když otevírají dveře, jen jim…

Číst více

Přijďte na farní synodní schůzku v neděli 31. 10. 2021 ve 12 hodin  na Habrovku (po mši pro rodiny s dětmi), P. Alberto a pastorační rada nabízí vysvětlení, co je synoda, další informace o synodě, synodní témata, jak setkání a práce s tématy může vypadat v praxi, a odpovědi na dotazy.

9/9