Archiv štítků: Habrovka

Festival je za námi (fotogalerie uvnitř článku), již dvacátý ročník byl opět skvělý, a vybrat si mohl každý. Divadlo jednoho herce, Národní improvizační divadlo, krásný program pro děti, spousta kapel různých žánrů.

Zdravotnické potřeby, hygienické potřeby, trvanlivá a dětská strava. Milí přátelé, moc děkujeme za Vaši pomoc při sbírce minulý týden a za přinesení oblečení, hygienických prostředků a jídla pro ty, kdo utekli z Ukrajiny. Bohužel máme před sebou ještě dlouhou cestu. Je třeba rozložit síly, ale rádi bychom Vás pravidelně informovali o všech akcích lidí napojených na Habrovku a s námi spřátelených, kteří vymýšlejí další a další způsoby pomoci.  Pokud byste chtěli udělat hned další krok, pak posíláme pro Vaši informaci, že vznikla možnost dostat materiální pomoc přímo na Ukrajinu přes firmu SVD Trans, která zajišťuje autobusovou dopravu na lince Cheb…

Číst více

“Tak byla v onen den uspořádána celá Hospodinova bohoslužba …” (2.Paralipomenon 35:16) Přes všechny potíže a těžkosti stojí v roce 1941 dřevěný kostel sv. Františka Předseda spolku k tomuto okamžiku řekl: „Na Štědrý den, ve čtyři hodiny odpoledne, vysvětil v zastoupení ndp. vikáře msgr. Hofmanna náš p. farář Dr. Vít Mojžíšek kapli a o půlnoci byla v ní sloužena první mše svatá. Sotva bylo vše skončeno, přišel první sníh a kruté mrazy. Před dvěma lety valné hromadě doporučil p. poslanec Stuchlík: S Bohem začni každé dílo. Řídili jsme se dle toho. Hodně jsme se modlili a pracovali v tichu bez okázalosti (oslavy nebyly ani dovoleny v této…

Číst více

Šalomoun také udělal všechny předměty, které byly pro Boží dům: zlatý oltář a stoly pro předkladné chleby. (2. Paralipomenon 4:19) Interiér kostela nebyl koncepčně řešen současně se stavbou. Např. peníze na pořízení oltáře byly s laskavým svolením dárce použity na zakoupení pozemku. Dominantní součást interiéru je oltář, který byl darován mariánskou družinou od sv. Ignáce (viz Zápis z výroční valné hromady konané 3. 3. 1942). Ing. arch. Čermák vypracoval návrh a Technický popis oltáře čj. 119/41 – 1941, … „kostel jest zasvěcen sv. Františku z Assisi. Tato skutečnost vedla projektanta k použití námětu jeslí…“ V zápise schůze výboru ze dne 13. 2. 1942 arch.…

Číst více

Až k srdci moře sahá tvé pomezí, tvoji stavitelé vtiskli tvé kráse dokonalost. (Ezechiel 27:4) Kostel Na Habrovce je celodřevěná stavba, budovaná ve válečném období. Oficiálně realizována ze starého dřeva z rozebrané horské chaty (pro okupační úřady), ve skutečnosti se však jednalo o dřevo nové, z pily křížovníků. Na jižní straně přiléhá ke kostelu zděná sakristie, na severní straně byla původně dřevěná předsíň, později je nahrazena předsíní zděnou, s vestavěnou zpovědní místností.  Stavba má poměrně nízké obvodové stěny s vysokou sedlovou střechou, v jejíž ose je věž se zvonem. V horní části zvonu je odlit nápis: „ODLIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1942“, uprostřed pláště je reliéf sv.…

Číst více

Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. (1. Korintským 3:9) Stavbu provázela řada problémů, které její realizaci zásadním způsobem limitovaly a ohrožovaly, ale byly zde také drobné, někdy i úsměvné události, dnes již zaváté časem. A možná také ty byly pro úspěch důležité. Připomeňme si některé z nich:  – Na návrh dp. Kaplana usneseno zakoupiti malé varhany z Emauz (z kaple sv. Kosmy a Damiána) uložené nyní na „Františku“ za částku 7000,- K. – Harmonium, které v kostele sloužilo ještě na začátku 21. století, bylo zakoupeno v roce 1944 za 23 800,- K. – Ing. Douša zřekl se odměny 75,- K…

Číst více

Práce se koná svědomitě a dílo roste pod rukama. (Ezdráš 5:8) Na Vánoce měl stát kostel, prostý, dřevěný, ale kostel. Bylo naspěch! Jaké bude počasí? Bude konec problémům? Nebyl. Onemocněl vedoucí tesař. Problémů neubývalo a na Habrovku se začal svážet materiál pro plášť budovy, dřevo, izolace, krytina, dlaždice, cihly aj., vše bylo třeba hlídat. Celé noci zde byl jednatel JUDr. Pulkrábek se svým tchánem Františkem Jirušem a rodina Brandejsova. Stavbu svěřil spolek staviteli Ing. Doušovi z Prahy 7, který při úředních jednáních spolek významně podpořil a mnohému napomohl. Tesařské práce byly svěřeny mistru Josefu Cucovi z Prahy 7. V pondělí 8. prosince začalo…

Číst více

“… Nuže, dejme se do stavby!“ I vzchopili se k dobrému dílu. (Nehemjáš 2:18) Ještě nebylo povolení ze správy kontingentu na nákup materiálu.  Nicméně přípravné práce jako oplocení, vyměřování základů a jiné začali členové spolku 30. září. Přes výstrahy nedůvěřivců se již 4. října kopaly základy. O dřevo a cement podal jednatel žádost na správu kontingentu 10. října, vyřízení žádosti se protahovalo přes říjen a listopad. Nebylo z čeho, ale se zděním a betonováním se začalo 16. 10. a dokončení včetně terénních úprav bylo 25. října. V té době již měli Křížovníci s červenou hvězdou na své pile hotovou konstrukci (nebo spíš stavebnici)…

Číst více

Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid ten návrh pokládal za správný. (1. Paralipomenon 13:4) Návrh byl spolkem bez námitek přijat a schválen konzistoří. Spolek požádal dne 15. 9. 1941 o výjimku ze zákazu novostaveb („neubauverbot“) dle vládního nařízení č.166/1941 Sb. A odpověď? S datem 18. 9. 1941: „Vaší žádosti o povolení výjimky k provádění přemístění provisorní dřevěné kapličky na parcelu v Dolní Krči nelze vyhověti.“ Spolek se ještě téhož dne odvolal a 20. 9. 1941 byl vydán souhlas k přemístění dřevěné kapličky v termínu 13. 10. – 18. 10. 1941. Povolení bylo vydáno s řadou omezení, např.: „Nárok na opatření pracovních sil není tímto výjimečným…

Číst více

“… jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví.” (1. Korintským 3:10) Autorem projektu kostela na Habrovce byl tedy Prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruška, DrSc. Narozen 31. 01. 1906 v Praze.  Na ČVUT absolvoval fakultu architektury a pozemního stavitelství, zde také získal u prof. Engla a Mikuškovice doktorát. Studoval na Akademii výtvarných umění u prof. Gočára, kde se během zahraničních studentských cest seznámil s teoriemi a díly tehdy se rozvíjející konstruktivistické a funkcionalistické architektury a i s jejími tvůrci. Byli mezi nimi velikáni jako A. Perret, Le Corbusier, Josef Hofmann ve Vídni a další. Prof. Hruška přispěl k povznesení tehdejší…

Číst více

10/33