Archiv kategorií: habrovka 80

“Tak byla v onen den uspořádána celá Hospodinova bohoslužba …” (2.Paralipomenon 35:16) Přes všechny potíže a těžkosti stojí v roce 1941…

Číst více

Šalomoun také udělal všechny předměty, které byly pro Boží dům: zlatý oltář a stoly pro předkladné chleby. (2. Paralipomenon 4:19)…

Číst více

Až k srdci moře sahá tvé pomezí, tvoji stavitelé vtiskli tvé kráse dokonalost. (Ezechiel 27:4) Kostel Na Habrovce je celodřevěná…

Číst více

Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. (1. Korintským 3:9) Stavbu provázela řada problémů, které…

Číst více

Práce se koná svědomitě a dílo roste pod rukama. (Ezdráš 5:8) Na Vánoce měl stát kostel, prostý, dřevěný, ale kostel.…

Číst více

“… Nuže, dejme se do stavby!“ I vzchopili se k dobrému dílu. (Nehemjáš 2:18) Ještě nebylo povolení ze správy kontingentu…

Číst více

Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid ten návrh pokládal za správný. (1. Paralipomenon 13:4) Návrh byl spolkem bez námitek…

Číst více

“… jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví.” (1. Korintským 3:10) Autorem projektu kostela na Habrovce…

Číst více

Ta věc, kterou navrhuješ učinit, je dobrá. (Deuteronomium 1:14) Komise připravila řešení sama – autorem projektu „Kaple v Habrovce“ (bez jakékoli…

Číst více

“…královská rada a místodržitelé se uradili, abys královským výnosem potvrdil zákaz.” (Daniel 6:8) Nahromadilo se několik problémů současně a jednání…

Číst více

Chce-li změnit, uzavřít, svolat, kdo ho odvrátí? (Jób 11:10) V zápisu z 19. 3. 1941 mj. čteme: „Projekt byl předán plánovací komisi…

Číst více

Jakou chválou se můžeme Bohu odvděčit za všecku tu radost (1. Tesalonickým 3, 9) „V té době zhodnotil jednatel činnost…

Číst více

… pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil” (Skutky apoštolů 1:24)…

Číst více

 “Při soudu nebuďte straničtí, vyslechněte jak malého, tak velkého a nikoho se nelekejte; soud je věcí Boží.” (Deuteronomium 1:17) Výchozí…

Číst více

To vše bylo zapsáno rukou Hospodinovou, abych mohl prozíravě připravit plán veškerého díla. (1. Paralipomenon 28:19) Zatím se vyjasnily plány…

Číst více

… a jeho syny posvětím, aby mi sloužili jako kněží. (Exodus 29:44) V květnu 1940 umírá duchovní rádce spolku a michelský…

Číst více

A budou kupovat pole v této zemi, o níž říkáte: ‚Je zpustošená, není v ní člověka ani dobytka…‘ Budou kupovat…

Číst více

“Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici.” (Přísloví 31:16) Výbor spolku se snaží vybrat parcelu…

Číst více

Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže … Učinili to a poslali sbírku … (Skutky apoštolů 11:29-30)…

Číst více

“Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.” (Matouš 7:8) V Lidových listech 7.…

Číst více

20/28