Archiv kategorií: habrovka 80

“Tak byla v onen den uspořádána celá Hospodinova bohoslužba …” (2.Paralipomenon 35:16) Přes všechny potíže a těžkosti stojí v roce 1941 dřevěný kostel sv. Františka Předseda spolku k tomuto okamžiku řekl: „Na Štědrý den, ve čtyři hodiny odpoledne, vysvětil v zastoupení ndp. vikáře msgr. Hofmanna náš p. farář Dr. Vít Mojžíšek kapli a o půlnoci byla v ní sloužena první mše svatá. Sotva bylo vše skončeno, přišel první sníh a kruté mrazy. Před dvěma lety valné hromadě doporučil p. poslanec Stuchlík: S Bohem začni každé dílo. Řídili jsme se dle toho. Hodně jsme se modlili a pracovali v tichu bez okázalosti (oslavy nebyly ani dovoleny v této…

Číst více

Šalomoun také udělal všechny předměty, které byly pro Boží dům: zlatý oltář a stoly pro předkladné chleby. (2. Paralipomenon 4:19) Interiér kostela nebyl koncepčně řešen současně se stavbou. Např. peníze na pořízení oltáře byly s laskavým svolením dárce použity na zakoupení pozemku. Dominantní součást interiéru je oltář, který byl darován mariánskou družinou od sv. Ignáce (viz Zápis z výroční valné hromady konané 3. 3. 1942). Ing. arch. Čermák vypracoval návrh a Technický popis oltáře čj. 119/41 – 1941, … „kostel jest zasvěcen sv. Františku z Assisi. Tato skutečnost vedla projektanta k použití námětu jeslí…“ V zápise schůze výboru ze dne 13. 2. 1942 arch.…

Číst více

Až k srdci moře sahá tvé pomezí, tvoji stavitelé vtiskli tvé kráse dokonalost. (Ezechiel 27:4) Kostel Na Habrovce je celodřevěná stavba, budovaná ve válečném období. Oficiálně realizována ze starého dřeva z rozebrané horské chaty (pro okupační úřady), ve skutečnosti se však jednalo o dřevo nové, z pily křížovníků. Na jižní straně přiléhá ke kostelu zděná sakristie, na severní straně byla původně dřevěná předsíň, později je nahrazena předsíní zděnou, s vestavěnou zpovědní místností.  Stavba má poměrně nízké obvodové stěny s vysokou sedlovou střechou, v jejíž ose je věž se zvonem. V horní části zvonu je odlit nápis: „ODLIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1942“, uprostřed pláště je reliéf sv.…

Číst více

Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. (1. Korintským 3:9) Stavbu provázela řada problémů, které její realizaci zásadním způsobem limitovaly a ohrožovaly, ale byly zde také drobné, někdy i úsměvné události, dnes již zaváté časem. A možná také ty byly pro úspěch důležité. Připomeňme si některé z nich:  – Na návrh dp. Kaplana usneseno zakoupiti malé varhany z Emauz (z kaple sv. Kosmy a Damiána) uložené nyní na „Františku“ za částku 7000,- K. – Harmonium, které v kostele sloužilo ještě na začátku 21. století, bylo zakoupeno v roce 1944 za 23 800,- K. – Ing. Douša zřekl se odměny 75,- K…

Číst více

Práce se koná svědomitě a dílo roste pod rukama. (Ezdráš 5:8) Na Vánoce měl stát kostel, prostý, dřevěný, ale kostel. Bylo naspěch! Jaké bude počasí? Bude konec problémům? Nebyl. Onemocněl vedoucí tesař. Problémů neubývalo a na Habrovku se začal svážet materiál pro plášť budovy, dřevo, izolace, krytina, dlaždice, cihly aj., vše bylo třeba hlídat. Celé noci zde byl jednatel JUDr. Pulkrábek se svým tchánem Františkem Jirušem a rodina Brandejsova. Stavbu svěřil spolek staviteli Ing. Doušovi z Prahy 7, který při úředních jednáních spolek významně podpořil a mnohému napomohl. Tesařské práce byly svěřeny mistru Josefu Cucovi z Prahy 7. V pondělí 8. prosince začalo…

Číst více

“… Nuže, dejme se do stavby!“ I vzchopili se k dobrému dílu. (Nehemjáš 2:18) Ještě nebylo povolení ze správy kontingentu na nákup materiálu.  Nicméně přípravné práce jako oplocení, vyměřování základů a jiné začali členové spolku 30. září. Přes výstrahy nedůvěřivců se již 4. října kopaly základy. O dřevo a cement podal jednatel žádost na správu kontingentu 10. října, vyřízení žádosti se protahovalo přes říjen a listopad. Nebylo z čeho, ale se zděním a betonováním se začalo 16. 10. a dokončení včetně terénních úprav bylo 25. října. V té době již měli Křížovníci s červenou hvězdou na své pile hotovou konstrukci (nebo spíš stavebnici)…

Číst více

Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid ten návrh pokládal za správný. (1. Paralipomenon 13:4) Návrh byl spolkem bez námitek přijat a schválen konzistoří. Spolek požádal dne 15. 9. 1941 o výjimku ze zákazu novostaveb („neubauverbot“) dle vládního nařízení č.166/1941 Sb. A odpověď? S datem 18. 9. 1941: „Vaší žádosti o povolení výjimky k provádění přemístění provisorní dřevěné kapličky na parcelu v Dolní Krči nelze vyhověti.“ Spolek se ještě téhož dne odvolal a 20. 9. 1941 byl vydán souhlas k přemístění dřevěné kapličky v termínu 13. 10. – 18. 10. 1941. Povolení bylo vydáno s řadou omezení, např.: „Nárok na opatření pracovních sil není tímto výjimečným…

Číst více

“… jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví.” (1. Korintským 3:10) Autorem projektu kostela na Habrovce byl tedy Prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruška, DrSc. Narozen 31. 01. 1906 v Praze.  Na ČVUT absolvoval fakultu architektury a pozemního stavitelství, zde také získal u prof. Engla a Mikuškovice doktorát. Studoval na Akademii výtvarných umění u prof. Gočára, kde se během zahraničních studentských cest seznámil s teoriemi a díly tehdy se rozvíjející konstruktivistické a funkcionalistické architektury a i s jejími tvůrci. Byli mezi nimi velikáni jako A. Perret, Le Corbusier, Josef Hofmann ve Vídni a další. Prof. Hruška přispěl k povznesení tehdejší…

Číst více

Ta věc, kterou navrhuješ učinit, je dobrá. (Deuteronomium 1:14) Komise připravila řešení sama – autorem projektu „Kaple v Habrovce“ (bez jakékoli souvislosti s předchozími návrhy Ing. Čermáka) je Ing. docent Dr. Emanuel Hruška.  Později světově proslulý urbanista architekt Hruška pomohl v nouzi krčským katolíkům a navrhl snad jediný kostel svého života. Předal projekt a v následujícím roce poslal kostelnímu spolku vyúčtování: č.j. 56/42 – 1942 architekt Dr. Emanuel Hruška Titl. Kostelnímu spolku v Krči Za práce projekční na provisorní kapli v Krči účtuji Vám toliko režijní výlohy: zaměstnanec Ing. Al. Brož, planografie, papír a jiné, v celkové částce 1.800 K, slovy korun osmnáct set. Tuto částku připsal…

Číst více

“…královská rada a místodržitelé se uradili, abys královským výnosem potvrdil zákaz.” (Daniel 6:8) Nahromadilo se několik problémů současně a jednání se protáhlo do roku 1941, kdy vstoupilo v platnost vládní nařízení č.166/1941 Sb., který vyhlásil úplný zákaz novostaveb.  A bylo jasné, že za této situace realizaci Čermákova projektu nikdo nepovolí. V téže době se komplikuje situace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie, které mají uvolnit (již prodanou) vilu čp. 324 s přilehlou kaplí. Výbor za této situace uvažuje o stavbě provizoria, např. altánu s oltářem (půdorys 4 x 5 m, podlaha altánu 3 stupně nad okolním terénem, jehlanovitá střecha nesená v rozích umístěnými pilíři z cihelného…

Číst více

10/28