2. Struktura setkání (inspirace)

2. Struktura setkání (inspirace)


Zhruba týden před setkáním zaslat téma a strukturu setkání
(Je možné se na něj tak naladit, abychom věděli, co se na setkání bude dít)

Úvodní modlitba s prosbou o dar rozumět, modlitba k Duchu svatému.

Čtení a rozjímání vybraného úryvku z Písma.
(úryvek si lze libovolně vybrat, nebo převzít z neděle, nebo z daného dne, soustředit se, co nám Písmo ukazuje ve světle vybraného tématu setkání, co nás učí, co nás oslovilo.
(v případě malého počtu účastníků o tom stručně pohovořit).  max. 10 min.

Píseň

Moderátor: Zopakování smyslu synody, pravidel a struktury naslouchání (naladění se na proces)

První kolo – sdílení, co koho napadá v souvislosti s tématem, otázkami k zamyšlení, zaměřit se na zkušenost v naší farnosti, resp. diecézi. Každý má vyhrazený čas, např. 2 – 3 minuty, ne více. Závisí na počtu lidí (čím méně lidí, tím více času může být k dispozici). Moderátor by měl vlídně držet čas. V tomto kole neprobíhá žádná diskuse a všichni účastníci jednoduše pozorně naslouchají každé osobě a všímají si toho, co v nás rezonuje.  Nereagujeme na ostatní. Každý dostane prostor. Je důležité, aby promluvili i ti, co jsou běžně zticha.

Ticho (cca 5-10 min). – Lze strávit přemýšlením, nad slyšeným nebo kontemplací, rozjímáním či meditací a uvědoměním si toho, co se mě dotklo, co mě zasáhlo.

Druhé kolo – reflexe sdílení, kde si sdělujeme, co nás v prvním kole nejvíce oslovilo a co námi pohnulo během chvíle ticha. Může dojít také k určitému dialogu, přičemž moderátor dbá na to, aby se to nerozjelo do povídání si. Můžeme dát větší prostor (do 5 min).

Ticho (2-5 min)

Třetí kolo – zamyšlení, zhodnocení, jaké konkrétní aspekty, společné body se objevily, navrhnout (sami sobě) jak udržet to, co pokládáme za dobré, a jak změnit to, co nás netěší. I racionální připomenutí, co je důležité poslat „dál“ jako zápis, vzkaz. Moderátor nebo osoba určená může zapsat, dát zpětnou vazbu pastorační radě nebo M. Němečkovi – diecéznímu koordinátorovi.

Závěrečná modlitba s díkůvzdáním. Otčenáš. Píseň. Agapé.