Ekumenická modlitba Taizé 4. 10. 2023

Ekumenická modlitba Taizé 4. 10. 2023

Modlitba Taizé: Každý měsíc, zpravidla první středu v měsíci od 20:00 hodin.

U každé písně je link na možný nácvik, zkuste si to.

TAIZÉ HABROVKA 4. ŘÍJNA 2023
112 Exomologisthe to Kyrio (vzdejte díky Pánu, neboť je dobrý, jeho láska na věky) (Link)

ze žalmu 103
73 Alleluia 16
Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! 73 Alleluia 16
Veleb, duše má, Hospodina, a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! 73 Alleluia 16
On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy. 73 Alleluia 16
On vykupuje tvůj život ze záhuby, on tě věnčí láskou a slitováním. 73 Alleluia 16
On štěstím sytí tvůj život, jak orlu se obnovuje tvé mládí. 73 Alleluia 16

ČTENÍ ((Iz 40,27?31)
9 Jésus le Christ (Ježíši Kriste, jsi světlem mé duše, dej, ať mě neovládne temnota, dej, ať přijímám tvou milost) (Link)

TICHÉ ROZJÍMÁNÍ
CHVÁLY
79 Kyrie 1 (2x)
* Pane, náš Bože, ty znáš naše nitro, ty jsi odpuštění. Pane, náš Bože, ty v nás obnovuješ pokoj srdce a opravdovou radost. (79 Kyrie 1)
* Vzkříšený Kriste, ty jsi se všemi lidmi, dokonce i s těmi, kteří si tvou přítomnost neuvědomují. (79 Kyrie 1)
* Vzkříšený Kriste, ty vkládáš do našeho srdce touhu po tvém království. (79 Kyrie 1)
* Vzkříšený Kriste, ty nás voláš k tomu, abychom se dělili o plody země a ovoce naší (79 Kyrie 1)
* Pane, náš Bože, v Kristu nám nabízíš plnost života. Do tvých rukou, Pane, svěřujeme svůj život. (79 Kyrie 1)
* … (2x 79 Kyrie 1)

MODLITBA PÁNĚ

28 Jésus, ma joie (Ježíši, má radosti, má naděje a můj živote)

MODLITBA
Ježíši, naše radosti, ty jsi stále s námi a vedeš nás, abychom žili pro druhé. I když na tebe zapomínáme, tvá láska zůstává a ty nás přesto naplňuješ Duchem svatým. Amen.

13 Veni creator spiritus (Přijď, Duchu stvořiteli)
148 Ô toi, l´au-delà de tout (Ty, který jsi nade vším, kdo tě může chápat? Všechno, co žije, tě oslavuje a touží po tobě
5 Bless the Lord my soul (veleb, má duše, Pána a jeho svaté jméno, on mě vede k životu)
154 Staňte se solí
143 Jesus Christ (Ježíši Kriste, chlebe života, ti, kdo k tobě přicházejí, nebudou hladovět, zmrtvýchvstalý Pane, ti, kdo v tebe důvěřují, nebudou žíznit)
33 Nunc dimitis (Nyní, Pane, propouštíš svého služebníka v pokoji) (Link)
Simeonův chvalozpěv