Nejbližší události (nejenom) ve farnosti:

Přejeme dobrý rok 2021!   yes  heart
Zde si můžete přečíst novoroční pastýřský list - výroční zprávu kardinála D. Duky

*******
30. 12. 2020
Pro pravidla účasti na bohoslužbách sledujte prosíme aktuální informace MZČR
a zprávy na webu ČBK
Aktuálně, od 27. 12. 2020 do příští změny (snad 22. 1. 2021) platí 5. stupeň opatření
(počet osob v kostele = 10% míst k sezení + roušky, ruce, rozestupy, rozum).
A vězte, že na Habrovce je další prostor k dispozici i na zahradě, kam lze zapnout reproduktor.

Trvale platí že:

  • V naší farnosti zachováváme pravidelné otevirání kostelů a rozvrh mší.
  • Na konci mše je podáváno sv. přijímání těm, kteří se nemohli mše účastnit.
  • Nadále je třeba dodržovat pravidlo 3R: dezinfekce rukou, užívání roušky, dodržování rozestupů. A větrání prostoru kostela.
    Eucharistii přijímáme na ruku.
  • Kněží jsou k dispozici kdykoliv na faře pro jednotlivé přijetí farníků (svátosti, rozhovory, katecheze, atd.);
    návštěvu je třeba domluvit předem (viz
    Kontakty). 

2. 12. 2020

Pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. do 27. prosince 2020
(klikněte zde)

************************************************************************************************

Vzdech VII

Nespokojenost je celoživotním společníkem všech nás. Není možné se z něho zbavit. Ach! Nespokojenost, totiž tento společník, má mnoha tváří. Teď převládá koronavirus, a jsme kvůli němu nespokojené: roušky, pohybová omezenost, ohrožená zaměstnanost. Nespokojenost může se přeměnit v úzkost a dokonce v zoufalost. Ach! Chudáci my všichni.

A přece i v tom všem můžeme objevit něco krásného.

Lidé, které prožívali třeba uvěznění spolu s jinými, a to bez pocitu spravedlivého trestu, tito lidé, když byli propuštění domů, cítili takovou nostalgii, kvůli těm, kteří nebyli propuštění. Poznali druh lásky velmi cisty: soucit.

Tato hrozná situace, kterou prožíváme, ať udělá nás všichni citlivější vůči trápením našich bližních. Koronavirus a všechno, co s ním je spojeno může opravdu obohacovat naše duše.

Alberto.

***

Vzdech VI

Ach! Kdo bude si číst tyto řádky?

Kdo bude číst, celý, tento krátký text, a potom si řekne „dobře jsem to udělal“?

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Ano, budou hledat vodu a chléb, a najdou je.

V době koronaviru,  s veškerými přidanými omezeními, milí farníci, necítíte/necítíme tento hlad a tuto žízeň větší?

Alberto.

***

Vzdech V

Kolika přiležitostí mi ušli, aniž bych si z toho uvědomil. Ach!

Mám dobrodince, a už si myslím, že vždycky tam bude. Otočím se, a už tam není.

Velmi dobře to pochopila Marie Magdalská, když rozbila tu nádobu snad nejslavnějšího parfému všech dob. Nebyl to žádný Nina Ricci, ani Yves Saint Laurent, ani Dior, ani Chloé…

Ježíš řekl, těm, kteří ji kritizovali, kvůli tomuto gestu patřícímu mezi nejkrásnější skutky všech dob: „Chudé vždycky budete mít, ale mně ne“.

S dovolením, bych opakoval, co by třeba mohlo být Ježíšův ach!: „kdo má uši, ať slyší.“

Alberto.

***

Vzdech IV

 „Ach!“

Pochopte, milí farnici, že pandemie, která se, nevítána, usadila mezi všechny lidé tohoto světa, pro mnoho může být neštěstí – a je to nám moc líto – ale pro křesťany ne.

Pandemie nás trápí? - Ano. Pandemie nás omezuje? Ano.

Ale pandemie a všechno, co kolem jí přišlo a ještě může přijít, nemá vůbec moc nad námi křesťany, neboť naše síla je Boží láska a vlídnost.

Ach!, kdybyste se uvědomili, že každý může kdykoli – ano s určitými obtížemi – dostávat duchovní péči, tak v našem srdce by svítilo Slunce radosti, pokoje, pocitu Boží blízkosti a vlídnosti.

Pojďte na faru, kdybyste nemohli do kostela. Vaše knězi jsou k dispozici.

V kostelech bude sloužena každý den Mši sv. s jedním přítomným člověkem. Ostatní bratři a sestry, na konci zkrácené Mši (bez kázání a bez hudby) můžou dostat Eucharistii.

Alberto.

***

Vzdech III

Myslím na vás, farnici. Co vystává ve mně?

„Ach!“

Je to moře inspirací. Jsou vaše obličeji, vaše životní situace, vaše sny a trápení, váš nepřetržitý boj, vaše viditelné úsměvy a míň viditelné slzy (ale ne proto, že by nebyly ve středu vašeho života). Vidím, nebo silně a jasně tuším, vaše „ach!“

Cítit, a vnitřně slyšet, „ach!“, není špatné, není zbytečné, není znamení prohry. Jiná káva, jak se říká, je „ach jo!“, protože to „ach jo!“ je zbytečné, nebuduje ani tebe ani ostatní.

„Ach!“. To jo, to je pramen síly.

„Ach jo!“ To ne. To je znamení, že už jsi přestal bojovat, že už cítíš život jako prohru.

Neříkej „ach jo!“, ale přeji ti, aby ti nikdy nechybělo to „ach!“

Alberto.

***

Vzdech II

„Proč si děláte starosti se svým oblečením? Podívejte se na polní květiny: nepracují ani nepředou, a vidíte, ani Šalomoun ve svém královském majestátu nebyl tak oděn jako kterákoliv z nich. Jestliže tedy Bůh dává takovou krásu nepatrným polním kvítkům, které nemají dlouhého trvání, nepostará se tím spíše o vás? To mu tak málo důvěřujete? Mt 6:28-30.

Ať každý, moudře, při této době koronaviru najde těmito Ježíšovými slovy útěchu.

A ještě:

Dívej se na psa.
Od svého pána očekává 
pokrm a něhu a péče. 
Dívej se, jak mlčí a jak spí 
a nic neruší jeho spaní.

Alberto.

***

Vzdech I

Ježíš často říká: „nebojte se“, 
ale občas také říká: „máte se bát“.

Ach!

Podobenství o svatební hostině (srov. Mt 22, 1-14)  nám pomůže.

Co myslíte? Jeden z pozvání přišel, ale protože neměl na sebe svatební šaty, zůstal u dveří. Přišel král se podívat na hosty. Všichni byli v pořádku. Služebník však řekl královi: ještě je jeden člověk, je u dveří; boji se jít dovnitř, protože nemá svatební šaty. Král nařídil služebníkovi: jdi k tomuto člověku, pones mu krásný šaty, pomáhej mu se oblíkat, a doprovázej ho sem.

„Nebojte se, nikdy se nebojte přijít k mé hostině, ale bojte se suverén vstupovat bez přivítání“.

Alberto.

************

Zprávy od administrátora farnosti P. Alberto Giralda, M.Id.
4. září 2020

Školní rok 2020-2021

KATECHEZE A SETKÁNÍ NA FAŘE
Baarova 52/23 Praha 4 – Michle

Křest dětí
Příprava se koná jednotlivě. Domluva přímo s rodiči.
Tel. kontakt: 775 969 411

Přijetí nových zájemců (dospělých) na Křest, Biřmování a sv. Přijímání.
Tel. kontakt: 775 969 411

Katecheze pro katechumeny, které májí dostat svátosti (Křest, Biřmování a sv. Přijímání) na Bílé sobotě 2021 v Katedrále:
Sobota, každý 14 dnů, už od 12. září, od 9:00 hod. do 10:00 hod.
Tel. kontakt: 775 969 411
NB: na této katechezi můžou se účastnit i ti, kteří přistoupí jenom k Biřmování. (místo a datum Biřmování budou upřesněny).

Katecheze pro dětí, které přistoupí k 1. Sv. Přijímání
Sobota, každý 14 dnů, už od 19. září, od 10:00 hod. do 11:00 hod.
Tel. kontakt: 775 969 411
Předpokládané datum a místo přijetí
sv. Přijímání: Habrovka, při Mši v 11:00 hod. v květnu 2021.

Příprava na manželství
Příprava se koná jednotlivě. Domluva přímo se snoubenci.
Tel. kontakt: 775 969 411

Seminář o mystické antropologii
Každý úterý, už od 15. září, od 18:15 do 19:15 hod.
Tel. kontakt: 775 969 411

Setkání mladých
Každá středa, už od 9. září, v 19:30 hod. Téma: evangelium následující neděle.
Tel. kontakt: 775 969 411

Rodina Idente
Prohloubení víry.
Jednou měsíčně: každá poslední sobota měsíce, už od 26. září, od 10:30 do 11:30 hod.
a příležitostně na pozvání.
Tel. kontakt: 775 969 411

Veškeré farní akce konané na Habrovce jsou vyvěšeny na těchto webových stránkách, nebo vyhlášené ve farním listu čí na kostelních nedělních ohláškách.


NB. Je možnost se osobně domluvit s kněžími, pro speciální případy, na jiných terminech.
Jiné farní programy, které se pravidelně konají během roku, zůstávají nedotčeni tímto programem.


************************************************************************************************
 Biblické texty z uplynulé a nadcházející neděle

*****************************************
ŘÍjen 2020
Farní kalendář


Farní list

jsou v kostelích... a tady - vy jej můžete číst teď
*****************************************
POZVÁNKY ODJINUD 
*****************************************
FOTOGRAFIE A VIDEA
*****************************************
Pokud chcete dostávat farní informace také mailem,
pošlete svou adresu na: michlehabrovka@gmail.com

*****************************************************************************************************************************************

Pomoc pro ty, kteří sami nemohou svou obtížnou situaci řešit
Ve farnosti organizujeme službu, která by měla usnadnit situaci hlavně seniorů – věřících i nevěřících –
kteří potřebují někoho, kdo jim nakoupí, zatelefonuje a popovídá si.

     Hledejme tedy adresáty této služby – ty, kdo ji potřebují a využijí, a hledejme dobrovolníky pro tuto službu.
Pomoc umíme koordinovat i s Maltézkou pomocí a s Arcidiecézní Charitou.

     Pište, prosím vás, jméno, adresu, telefonický či emailový kontakt dobrovolníků či adresátů na
basik.josef@gmail.com
 Pro ty, kteří potřebují duchovní nebo svátostnou pomoc  (eucharistie, smíření, svátost nemocných)
     Vaši duchovní, P. Alberto a P. Antonio, jsou vám k dispozici. Zavolejte, kontaktujte:

P. Alberto - 775 969 411 - alberto.giralda@gmail.com
P. Antonio - 739 020 084 - antoniope1000@gmail.com

Fara - 241 485 428

*****************************************

Pokud se se chcete dozvědět více o farnosti, k orientaci vám poslouží hlavní menu.
Pro pomoc s řešením životní situace zkuste sekci Kontakty.
V sekci Aktuality se snažíme udržovat informace o současném dění (ohlášky, oznámení, Farní list).
Přejeme Vám, ať  zde nalézáte, co potřebujete.