TÝDEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU – 2022. 05. 02 – 2022. 05. 08. – DEN TŘETÍ

TÝDEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU – 2022. 05. 02 – 2022. 05. 08. – DEN TŘETÍ

Čtení

Z evangelia podle svatého Matouše 28,18-20:

«Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.“»

Z poselství papeže Františka ke Dnům modliteb za duchovní povolání

Ten, kdo se nechal přitáhnout Božím hlasem a začal následovat Ježíše, velmi rychle v sobě objeví neodolatelnou touhu přinášet radostnou zvěst bratřím prostřednictvím evangelizace a služby v lásce. Všichni křesťané jsou povoláni k tomu, aby byli misionáři evangelia! Vždyť učedník nedostává dar Boží lásky pro svou soukromou útěchu. Není volán k tomu, aby přinášel sám sebe nebo se staral o firemní zájmy. Prostě se ho dotkla a proměnila ho radost z toho, že se cítí být Bohem milovaný, a tento prožitek si nemůže nechávat jen pro sebe: „Radost evangelia, která naplňuje život společenství učed­níků, je radostí misijní“ (Evangelii gaudium 21).

Misijní nasazení tedy není jakýmsi přídavkem ke křesťanskému životu, jakoby nějaká ozdoba, ale naopak, nachází se v srdci samotné víry; vztah s Pánem v sobě zahrnuje to, že jsme posláni do světa jako proroci jeho slova a jako svědkové jeho lásky.

Otče náš…

Modlitba za povolání

Pane, ty mě zkoumáš a znáš,
ty víš, kdy uléhám a kdy vstávám! (Žl 139)
Pane, ty znáš mé srdce,
mé touhy i má skrytá přání.
Nyní ti je chci všechna svěřit
a odevzdat ti svůj život:
svou minulost tvému milosrdenství,
svou přítomnost tvé spravedlnosti,
svou budoucnost tvé prozřetelnosti.
Vždyť ty sám nejlépe víš,
jaká životní cesta je pro mě ta nejlepší.
Sešli mi svého Ducha a dej mi pravou svobodu,
abych dobře poznal své životní povolání
a tak naplnil tvou svatou vůli v pokoře a v pravdě.
Dej mi sílu, abych s tou pomocí dokázal
naplnit toto povolání v pokoji a s radostí.
Neboť ty jsi Bůh jediný, vševědoucí a všemohoucí;
řídíš celý svět, žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.