TÝDEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU – 2022. 05. 02 – 2022. 05. 08. – DEN PRVNÍ

TÝDEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU – 2022. 05. 02 – 2022. 05. 08. – DEN PRVNÍ

Čtení
Z evangelia podle svatého Matouše 9,35-38:
«Ježíš pak obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“»

Z poselství papeže Františka ke Dnům modliteb za duchovní povolání
Evangelium hovoří o tom, že „Ježíš pak obcházel všechna města i vesnice… Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: ‚Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň‘“ (Mt 9,35-38). Tato slova nás překvapují, protože všichni víme, že je třeba nejprve orat, zasívat a pěstovat, abychom potom ve vhodném čase mohli sklízet hojnou úrodu. Ježíš však prohlašuje, že „žeň je hojná“. Kdo tedy pracoval, aby se dosáhlo takového výsledku? Odpověď je jedna jediná: Bůh. Polem, o němž Ježíš hovoří, je zjevně lidstvo, jsme jím my. Účinným konáním, které zapříčinilo „hojné plody“, je Boží milost a společenství s ním (srov. Jan 15,5). Modlitba, kterou Ježíš vyžaduje od církve, se týká prosby o větší počet těch, kdo jsou ve službě království. Svatý Pavel, jenž byl jedním z „Božích spolupracovníků“, se neúnavně nasazoval pro věc evangelia a církve. Věděl přitom a osobně zakusil, jak je spasitelská vůle Boží tajemná a že původem každého povolání je působení milosti. Korintským křesťanům Apoštol připomíná: „Vy jste Boží pole“ (1 Kor 3,9). Proto z našeho srdce vychází především údiv nad hojnou úrodou, kterou může poskytovat pouze Bůh, a pak vděčnost za lásku, jež nás stále předchází, a nekonečná úcta k dílu, které on vykonal a které vyžaduje náš svobodný souhlas, abychom pracovali s ním a pro něho.

Otče náš…

Modlitba za povolání
Milosrdný Otče,
který jsi nám pro naši spásu dal svého Syna
a neustále nás podporuješ dary Ducha Svatého,
daruj nám živá, horlivá a radostná křesťanská společenství,
která budou zdrojem bratrského života
a budou mezi mladými vzbuzovat touhu zasvětit se tobě a evangelizaci.
Podporuj je v jejich snaze
předkládat vhodnou katechezi povolání
a cesty specifického zasvěcení.
Daruj jim moudrost pro potřebné rozpoznávání povolání tak,
aby ve všem zářila velikost tvé milosrdné lásky.
Maria, Ježíšova Matko a vychovatelko,
přimlouvej se za každé křesťanské společenství,
aby, oplodněno Duchem Svatým,
se stávalo pramenem ryzích povolání ke službě svatému Božímu lidu.
Amen.