Modlitba Taizé

Modlitba Taizé
Modlitba Taizé: Každý měsíc, zpravidla první středu v měsíci, od 20:00 hodin (někdy s mírným zpožděním).

U každé písně je link na možný nácvik, zkuste si to.

V únoru 2021 teoreticky 3. toho měsíce, prakticky si to může promodlit každý doma.

TAIZÉ HABROVKA 3. ÚNORA 2021

96 Alleluia (Link)

z ŽALMU 63
72 Alleluia 11
* Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám! (Alleluia 11).
* má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. (Alleluia 11)
* Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě, (Alleluia 11)
* neboť stal ses mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel jásám. (Alleluia 11)
* Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá. (Alleluia 11)

ČTENÍ (Mk 6,34 – 44)

12 De noche (bloudíme nocí hledajíce živou vodu, jenom naše žízeň je nám světlem) (Link)

TICHÉ ROZJÍMÁNÍ

PROSBY
91 Kyrie eleison (2x)
– Prosme za ty, kdo začínají poznávat Krista, aby je Pán vedl po cestě víry (zpíváme 91 Kyrie eleison)
– Prosme Pána za děti a za ty, kdo je probouzejí k víře. (91 Kyrie eleison)
– Prosme za nemocné a umírající, aby jim Pán dal potřebné síly. (91 Kyrie eleison)
– Prosme za vězněné a vyhnance, aby Pán posiloval jejich naději. (91 Kyrie eleison)
– Prosme Pána, aby oheň Ducha svatého oživoval naši víru a podněcoval v nás laskavou otevřenost k těm, kdo Boha neznají. (91 Kyrie eleison)
– Prosme Pána za církev, aby ji obnovoval u svého stolu svým Slovem a Eucharistií. (79 Kyrie 1)
– Svěřujeme ti naše blízké, přátele a ty, kdo nás prosili o modlitbu a modlí se za nás. (91 Kyrie eleison)
– Prosíme tě za oběti i pachatele násilí všeho druhu. (91 Kyrie eleison)
– ad libitum (zpíváme 91 Kyrie eleison, na konci 2x)

MODLITBA PÁNĚ
153 Retourne, mon âme, à ton repos (vrať se, duše, do svého pokoje, když tě Pán obdaroval, ochránil mou duši od smrti, každou slzu z našich očí setře) (Link)

MODLITBA
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, tvá láska je větší než naše srdce. Amen.

23 Slavite vsi narody (Link)
141 Bleibt mit deiner Gnade bei uns (zůstaň s námi se svou milostí, Pane Ježíši Kriste, věrný Bože) (Link)
18 Confitemini Domino (Je dobré důvěřovat Pánu, neboť je dobrý, alleluia) (Link)
33 Nunc dimitis (Nyní, Pane, propouštíš svého služebníka v pokoji) (Link)
Simeonův chvalozpěv

Někdy přijďte, až to půjde, ať už s rouškou vypranou do běla, nebo bez ní, těšíme se!