TÝDEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU – 2022. 05. 02 – 2022. 05. 08. – DEN SEDMÝ

TÝDEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU – 2022. 05. 02 – 2022. 05. 08. – DEN SEDMÝ

Čtení

Z evangelia podle svatého Lukáše 1, 35.38:

«Anděl jí odpověděl: ‚Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, a proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. ‘ (…) Maria řekla: ‚Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova! ‘ A anděl od ní odešel.»

Z poselství papeže Františka ke Dnům modliteb za duchovní povolání

Toužím upřímně všechny povzbudit k niternému přátelství s Pánem především proto, abychom si shůry vyprošovali nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Boží lid potřebuje, aby byl veden pastýři, kteří tráví svůj život službou evangeliu. Proto prosím farní společenství, sdružení i početné modlitební skupiny v církvi: proti pokušení malomyslnosti se i nadále modlete k Pánu, aby posílal dělníky na svou žeň a aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními, a tak být živým znamením milosrdné Boží lásky.

Drazí bratři a sestry, i dnes můžeme znovu nacházet elán pro hlásání a především mladým můžeme nabízet, aby následovali Krista. Tváří v tvář rozšířenému pocitu víry unavené nebo omezené jen na „plnění povinností“ touží naši mladí po objevování stále nového kouzla Kristovy osobnosti; chtějí, aby jim jeho slova a gesta kladla otázky a provokovala je, a konečně, aby díky němu mohli snít o životě naplno lidském a radostném, který se vydává v lásce.

Nejsvětější Panna Maria, Matka našeho Spasitele, měla odvahu se oddat tomuto Božímu snu a vložit svou mladost a své nadšení do jeho rukou. Kéž na její přímluvu získáme stejnou otevřenost srdce, připravenost odpovědět na Pánovo volání svým „tady jsem“ a radost vydat se jako ona na cestu (srov. Lk 1,39), abychom jej hlásali celému světu.

Otče náš…

Modlitba za povolání

Matko Vtěleného Slova a Snoubenko Ducha svatého,
tys naslouchala Božímu slovu a uchovávala ho ve svém srdci,
nauč nás rozjímat o Božích záměrech s naším životem
a nechat se vést Duchem svatým.
Spolehlivá Průvodkyně na cestě víry, naděje a lásky,
pomoz rodičům, aby své děti vedli k opravdovému životu podle evangelia,
a tak je připravili k velkomyslné odpovědi na Boží volání.
Matko každého „Ano“ vůči Bohu,
pokorně tě prosíme o přímluvu za mladé lidi,
aby tak jako ty měli odvahu se zcela zasvětit Bohu a jeho službě.
Amen.
(Vojtěch Kodet)