6. Jak to všechno začalo

6. Jak to všechno začalo

Pátek 3. 12. 

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha … (Jan 1:1)

Přečtěme si krátký citát ze zápisu zahajovací schůze:

Vše pro slávu Boží a naše posvěcení:

Zápis

o první ustavující valné schůzi spolku pro vystavění a udržování římsko-katolického kostela v Praze 14 – Dolní Krči. Konala se dne 22. září 1935 o 3.hod. odpolední v Krči v restauraci „Na Krásné Vyhlídce“.

Schůzi zahájil předseda přípravného výboru p. Vlasák. Uvítal přítomné, a pak přečetl stanovy spolku, schválené Zemskou politickou správou. Stanovy byly přítomnými jednomyslně schváleny.

Po přečtení stanov ujal se slova pečlivý duchovní správce pražské periferie vld. pan Dr. František Krus TJ. 

Ve svém procítěném proslovu postavil sv. Václava, vévodu České země, jako vzor pečlivého panovníka, který staral se u nás hned na úsvitě křesťanství o budování stánků Božích. Kéž je nám vzorem a pomocníkem i u nás, když v předvečer jeho svátku totéž dílo počínáme.“ 

Autor textu: Stanislav Varhaut