Modlitba Taizé: HABROVKA 2. ČERVNA 2021

Modlitba Taizé: HABROVKA 2. ČERVNA 2021

Každý měsíc, zpravidla první středu v měsíci, od 20:00 hodin (někdy s mírným zpožděním).

U každé písně je link na možný nácvik, zkuste si to.

TAIZÉ HABROVKA 2. ČERVNA 2021

96 Alleluia (Link)

z ŽALMU 100
78 Alleluia 22
* Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s radostí. (Alleluia 22).
* Uznejte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil, a my mu náležíme. (Alleluia 22)
* Vstupte do jeho bran s díkem, do jeho nádvoří s chvalozpěvem, slavte ho, žehnejte jeho jménu (Alleluia 22)
* Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost. (Alleluia 22)

ČTENÍ (J 17,20-26)

50 Nada te turbe (Neboj se, neměj strach, u koho je Bůh, nic mu nehrozí, Bůh je vše) (Link)

TICHÉ ROZJÍMÁNÍ

PROSBY
91 Kyrie eleison (2x)
* Pane Ježíši, tys z lásky k nám položil svůj život na kříži a vstoupil do Otcovy slávy. Dej všem lidem účast na svém zmrtvýchvstání (zpíváme 91 Kyrie eleison)
* V tobě, Ježíši, s námi Bůh uzavřel novou smlouvu. Ty jsi s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku. (91 Kyrie eleison)
* Ježíši, po svém utrpení a vzkříšení ses zjevil svým učedníkům. Posiluj naši víru svou přítomností. (91 Kyrie eleison)
* Ježíši, tys slíbil apoštolům Ducha svatého. Ať Duch Utěšitel obnoví naši věrnost tobě. (91 Kyrie eleison)
* Ježíši, tys poslal své učedníky, aby hlásali radostnou zvěst až na sám konec země. Ať z nás Duch svatý učiní svědky tvé lásky. (91 Kyrie eleison)
* ad libitum (zpíváme 91 Kyrie eleison, na konci 2x)

MODLITBA PÁNĚ
148 Frieden, Frieden (pokoj svůj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, nenechejte svá srdce utrápená) (Link)

MODLITBA
Ježíši Kriste, kdybychom měli víru, že bychom hory přenášeli, ale neměli živou lásku, čím bychom byli? Ty nás miluješ. Čím bychom byli bez tvého Ducha, který přebývá v našich srdcích? Ty nás miluješ. Bereš na sebe všechno, otevíráš nám cestu k víře, k důvěře v Boha, který nechce lidské utrpení ani tíseň. Duchu vzkříšeného Krista, Duchu soucitné lásky, Duchu chval, tvá láska ke každému z nás nikdy nepomine. Amen.

34 Mane nobiscum (Zůstaň s námi, Pane Ježíši Kriste) (Link)
36 Spiritus Jesu Christi (Duch Ježíše Krista ať posílí tvoje srdce)(Link)
4 Ubi caritas (Kde je opravdová láska, tam je Bůh) (Link)
141 Bleibt mit deiner Gnade bei uns (zůstaň s námi se svou milostí, Pane Ježíši Kriste, věrný Bože) (Link)
? O Lord, hear my prayer (Pane, slyš mou modlitbu)
33 Nunc dimitis (Nyní, Pane, propouštíš svého služebníka v pokoji) (Link)
Simeonův chvalozpěv

Přijďte, s rouškou vypranou do běla, těšíme se!