Co se děje v okolí (duben 2021)

Co se děje v okolí (duben 2021)

Stanice metra Olbrachtova
Obyvatele a farníky z okolí Habrovky jistě zajímá aktuální stav plánování a výstavby stanic nového metra D na území Krče.
Výstavba nové linky pražského metra D má poměrně bohatou historii a sou-vislosti. První etapa výstavby metra D měla probíhat v úseku Pankrác-Písnice tak, aby metro začalo co nejdříve plnit svou základní funkci očekávanou od většiny Pražanů i Středočechů. Bohu-žel tato první etapa byla nakonec zre-dukována pouze na úsek Pankrác – Nové Dvory. Důvodem nebyl nedosta-tek financí. Těch bylo před korona krizí dostatek, a naopak se s projektem spěchalo kvůli využití eurodotací. Pro-blémy jsou však s výkupem či vyvlast-něním potřebných pozemků. Výčet nyní plánovaných stanic a jejich prak-tické využití lze zjednodušeně sepsat následovně: stanice Pankrác – pře-stupní stanice na linku C, stanice Ol-brachtova – přestupní stanice na plá-novanou linku tramvaje Budějovická – Smíchov, stanice Nádraží Krč – pře-stup na příměstskou železniční do-pravu, stanice Nemocnice Krč – do-prava k největší spádové nemocnici v republice, stanice Nové dvory – pře-stupní stanice na autobusy a tramvaje z Kamýku a Modřan.
V roce 2010 byly v časopise radnice Prahy 4 Tučňák zveřejněny výkresy všech stanic metra D na území Prahy 4. Stanice Olbrachtova a její vestibul je zde zakreslen pod silnicí Na Strži v úrovni dnešní prodejny Auto Strž. Ačkoliv místní obyvatelé pochybovali o smysluplnosti této stanice s ohledem na blízkost dvou stávajících stanic metra C, neměli s touto neškodnou variantou stanice Olbrachtova zásadní problém. Bohužel, aniž by radnice Prahy 4 informovala místní obyvatele, úřady Prahy 4 v té době již posuzovaly naprosto jinou variantu umístění stanice Olbrachtova. V této nové variantě byla stanice posunuta o 300 m dále na jih tak, aby se jižní vestibul posunul až ke křižovatce ulic Na Strži x Antala Staška. Jižní vestibul v těchto místech nemá z hlediska dopravní obslužnosti žádný smysl, argument přestupu na tramvaj zde padá. Posunutí stanice je s velkou pravděpodobností motivováno snahou developersky vytěžit soukromé zalesněné pozemky podél ulice Na Strži a Jižní spojky. Tyto zalesněné pozemky se táhnou až pod náš kostel na Habrovce, kde slouží jako velice efektivní izolační zeleň a termoregulace pro okolní zástavbu. Tato zásadní změna umístění stanice Olbrachtova bez vědomí občanů vedla k radikálnímu nárůstu plochy samotného stave-niště a počítá s vykácením zhruba po-loviny parku před panelovým domem u stanice autobusu Na Strži. Občanské spolky se v letech 2011 a 2012 zmohly pouze na podání námitek, avšak díky apatii občanů žijících v iluzi původ-ního návrhu stanice, nebyly námitky dotaženy do stádia žalob. Protože sa-motné námitky bez následných žalob nic neznamenají, získal v roce 2012 nový návrh umístění stanice Olbrach-tova bez problémů pravomocné územní rozhodnutí.
Proces získání stavebního povolení stavby pro první úsek metra se kvůli problémům s pozemky okolo stanice metra D Nemocnice Krč pohnul až na konci roku 2019. Investorem (Do-pravní podnik HMP) zmocněný Inže-nýring dopravních staveb a.s. podal Žádost o povolení kácení z důvodu ko-lize dřevin se stavbou stanice Olbrach-tova, avšak v mnohem větším rozsahu, než je uvedeno v dokumentaci z roku 2012. Z tohoto důvodu spolek Pan-krácká společnost zorganizoval ve far-ním sále na Habrovce setkání místních obyvatel se zástupci Dopravního pod-niku, aby si celou věc vysvětlili. Oby-vatelé panelového domu v Kovařovi-cově ulici se dozvěděli, že jim má být vykácena ne polovina, ale celý park pod jejich okny, protože jednotky me-trů od jejich domu má být vystavěna 30 m hluboká pilotová stěna, která v územním rozhodnutí není. Zároveň se vůbec poprvé dozvěděli, že stavba sta-nice Olbrachtova bude trvat řádově 10 let. A ačkoliv půjde především o ražbu 30 m pod zemí, stavební jámy, zaří-zení staveniště a deponie zeminy zabe-rou prakticky celou ulici Na Strži od ulice Olbrachtova až po Antala Staška včetně několika okolních parkovišť a parku.
5
Na začátku prvního nouzového stavu v březnu 2020 pak specializo-vaný stavební úřad MHMP zahájil ří-zení Žádosti o stavební povolení již s pilotovou stěnou v přiložené doku-mentaci. Názor spolku a dotčených ob-čanů je takový, že buď mají stavaři po-stavit Olbrachtovu v souladu s plat-ným územním rozhodnutím bez pilo-tové stěny, nebo stanici posunout do původní polohy, nebo stanici nestavět vůbec a tím zlevnit a urychlit výstavbu mnohem více potřebného zbytku linky metra D. Protože politici s úředníky dlouhodobě ignorují požadavky sku-pin občanů, pokud se oni sami efek-tivně nebrání, byly podány námitky, zorganizovány finanční sbírky, najat advokát atd. Námitky vlastně jen pou-kazují na protiprávní jednání úřadů, kterého by se dopustily, kdyby vydaly stavební povolení v rozporu s územ-ním rozhodnutím. Kdo by se chtěl se-známit s dokumenty ke stanici, může tak učinit na webových stránkách spolku Pankrácká společnost (pan-krackaspolecnost.cz).
Nelze odhadnout, jak celá věc do-padne. Zájem developerů, a tedy i po-litiků, o vytěžení stanice Olbrachtova je enormní. To dokazuje nejen osobní angažovanost primátora a jeho ná-městků, ale například i půl roku starý prodej pozemků bývalého Auto Strž ruskému investorovi za rekordních 497 miliónů korun.
Petr Vrána