Archivy autora: JBa

“… jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví.” (1. Korintským 3:10) Autorem projektu kostela na Habrovce…

Číst více

Ta věc, kterou navrhuješ učinit, je dobrá. (Deuteronomium 1:14) Komise připravila řešení sama – autorem projektu „Kaple v Habrovce“ (bez jakékoli…

Číst více

“…královská rada a místodržitelé se uradili, abys královským výnosem potvrdil zákaz.” (Daniel 6:8) Nahromadilo se několik problémů současně a jednání…

Číst více

Chce-li změnit, uzavřít, svolat, kdo ho odvrátí? (Jób 11:10) V zápisu z 19. 3. 1941 mj. čteme: „Projekt byl předán plánovací komisi…

Číst více

Jakou chválou se můžeme Bohu odvděčit za všecku tu radost (1. Tesalonickým 3, 9) „V té době zhodnotil jednatel činnost…

Číst více

… pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil” (Skutky apoštolů 1:24)…

Číst více

 “Při soudu nebuďte straničtí, vyslechněte jak malého, tak velkého a nikoho se nelekejte; soud je věcí Boží.” (Deuteronomium 1:17) Výchozí…

Číst více

To vše bylo zapsáno rukou Hospodinovou, abych mohl prozíravě připravit plán veškerého díla. (1. Paralipomenon 28:19) Zatím se vyjasnily plány…

Číst více

… a jeho syny posvětím, aby mi sloužili jako kněží. (Exodus 29:44) V květnu 1940 umírá duchovní rádce spolku a michelský…

Číst více

galleon ship photo under the cloudy sky

Zveme kohokoliv, farníky i nefarníky, všechny, kdo chtějí přijít a vyjádřit se a jsou ochotni i naslouchat druhým. Synodní setkání…

Číst více

Synoda21 – 2. a 3. téma – podrobné podněty Téma 2 – Naslouchání Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou…

Číst více

A budou kupovat pole v této zemi, o níž říkáte: ‚Je zpustošená, není v ní člověka ani dobytka…‘ Budou kupovat…

Číst více

“Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici.” (Přísloví 31:16) Výbor spolku se snaží vybrat parcelu…

Číst více

Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže … Učinili to a poslali sbírku … (Skutky apoštolů 11:29-30)…

Číst více

“Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.” (Matouš 7:8) V Lidových listech 7.…

Číst více

“… a ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb.” (Marek 6:43) Záhy Krčský kostelní spolek zahajuje svoji činnost…

Číst více

“Šel jsem tam na Boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium …” (Galatským…

Číst více

Pátek 3. 12.  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha … (Jan 1:1) Přečtěme si krátký citát ze…

Číst více

Synoda/synodalita = společná cesta (myšleno v církvi) – jít společně – být společně – rozhodovat společně. Cílem je společenství svéprávných a…

Číst více

5. Čtvrtek 2. 12.  “Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina…

Číst více

40/64